درسهای معنوی

آنچه که میتواند از تو یک موجود بغایت شگرفترین خلقت آفرینش بسازد دست یابی به دانایی و بصیرتی است که با تفکر در نشانه ها و آیات خلقت و شناخت بیشتر خالق بدست می آید .

ابرازهای شناخت انسان با محدودیتهای درک و فهمی که دارد باید از قدرت زیادی برخوردار باشند این قدرت با تلاش و پرورش او بیشتر میشود .

عقل و دل بهترین راههای شناخت است.اما نه باعقل و دل معمولی،باید این دورا قوی کرد تا آنچه از آنها حادث میشود به حقیقت نزدیک تر باشد .

انسانها درگیر روزمرگیهای خود هستند و زمانی را برای مهمترین اصل زندگی و حیاتشان ،یعنی تفکر و تعمق در اساس خلقت و اهداف آفرینش صرف نمیکنند .آنها بی خبر بدنیا می آیند و بی خبر میروند.

شاید بزرگترین چیزی که از دست میدهند و از آن محرومند فرصت مغتنمی است که تنها در دوره زندگی زمینی عایدشان میشود و وقتی اینچونین برای یادگیری و کشف و مکاشفه دیگر در اختیارشان قرار نمیگیرد.

انساها همیشه در حسرت این زمان خواهند بود وقتی دیگر قادر به بازگشت به دنیا نیستند.

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید