سکوت تو

آواز سکوتت را نمیشنوم

آخر هرچی گوش میدهم

هرچه با خود کلنجار میروم

که بفهمم چه حرفها و رازهای ناگفته ای وجود دارد

بازهم نمی فهمم

خوب وقتی مرا اینگونه کر و کور میبینی،

معطل نکن دیگر؛

با صدای بلند حرفهایت را بزن

قول میدهم چشم و گوشم را خوب باز کنم!!!

به شرط آنکه واقعا سکوتت حرفی داشته باشد و رازهایی ....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید