درسهای عاشورا .3

یکی دیگر از درسهایی که حسین در کربلا اموختمان اینست که بدانیم برای عشق باید امتحانات بزرگی را انجام داد

و خداوند هرکس را بقدر عشقش می آزماید ....و برای حسین بنده خوب خود چه امتحان سختی.....

بدانی که جگر گوشه هایت در خون خود خواهد غلتید و اهل بیتت به اسارت خواهد رفت بازهم معشوق برایت از هرچه مهمتر باشد و اجرای فرمان او و جلب رضایت او ....

میتوانیم لحظه ای جای حسین باشیم؟؟؟ ....و بازهم استوار در عشق؟؟؟ ....

وقتی عاجزیم از فرمانبرداری معشوق حتی در کوچکترین چیزها چگونه میتوانیم کار بزرگ حسین را انجام دهیم بی هیچ تردیدی و لحظه ای سستی...

 

حسین درسهای بسیاری داد ....باشد که شاگردان خوبی باشیم.

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید