فکرهای من

دلم مال خودم نباشد،

 فکرم که مال خودم هست.

به چه کس مربوط است به چه فکرمیکنم؟

به هرچیز و به هرکس ،همانطور که میخواهم،

فکرمیکنم.

و این لذتبخش ترین قسمت زندگی حال من است.

 

 

شباهنگ

١٢:٢٣

/ 0 نظر / 5 بازدید