فاصله بیداد ست

جدایم
از تمامی ِاتفاق هایی 
که عطر تو دارد
کدام دست مهربانی
پیوندمیزند ریشه هایمان را؟
کدام بارانی 
بهار میکند دلهایمان را ؟
فاصله ها بیداد ست

نیلوفرثانی
تیر94

/ 0 نظر / 42 بازدید