عارفانه...

 

رمز رهایی


آنکه همه هستی را در خود میبیند

و خود را در هستی یگانه می یابد،

به خرد راستین دست یافته است.

آنکه "من" را علت رنج و شادی خویش میبیند،

با قطع کردن زنجیره کارما خود را با بیکران یگانه ساخته

به ژرفای معرفت و رهایی دست یافته...


چاراکا سامهیتا

/ 0 نظر / 6 بازدید