فکرکن...(4)

فکر کن امروز فصل دوباره عاشقیست
زمان رسیدن به آنچه تا کنون در دنیای ما گم بوده است
امروز زمان پیداییست
فکر کن تو چه گم کرده ای که امروز زمان یافتن آنست
فکر کن به دلت چرا تا کنون عاشق نشده است
و چرا تا کنون به سیبی مانوس نگشته است
امروز زمان اندیشه است تفکری آگاهانه
فکر کن بازهم فکر کن

/ 0 نظر / 5 بازدید