عشق دلی و عقلی

بعضی با دل عاشق میشوند بعضی با عقل

هردو میتوانند عاشقان خوبی باشند و تغییرات زیادی را در خود ایجاد کنند.اگرچه یکی بی حساب و کتاب عشق میورزد در مقابل ان یکی مرتبا حتی د رعشق هم مراقب همه جوانب هست ....یکی با دیوانگی عاشق است آن یکی با خردبینی......انکه از دل عاشق شده است همه چیز و همه کس را فدای عشق میکند حتی خودرا...و انکه باعقل پیش امده هرکس و هرچیز را در جای خود اهمیت میدهد و دوست دارد .یکی  افراط میکند و ان یکی اعتدال دارد ...

 اما تفاوت بزرگ آنها در یک چیز است .انکه با دل عاشق شده است ، بی عشق میمیرد و تمام میشود  و انکه با عقل عشق میورزد ،بازهم به زندگی ادامه میدهد .

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید