عاشقانه...

من از تو عاشق ترم چون با اینکه خیلی وقته رفتی اما من بازهم هروز صبح بتو سلام میکنم صبح بخیر میگم

من از تو عاشق ترم چونواسه پیشترفت خودم باعث آزار و ناراحتی تو نمیشم
قصر ارزو هامو رو خرابه احساس تو نمی سازم

 من از تو عاشقترم چون همه چیزهای خوبو فقط واسه تو نمیخوام چون تو از همه خوبتری و واسه خودم میخوامت 

من از تو عاشقترم چون از عاشقی هرجا که میروم رنگ رخسارم بیان میکند سر درون
اما تو فارغ و ازاد در هرجا شادمانه سر میکشی

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید