سخن پر ارزش دکتر شریعتی

خدایا!

به علمای ما مسئولیت
به عوام ما علم ، به مومنان ما روشنایی
به روشنفکران ما ایمان ، به متعصبین ما فهم
به فهمیدگان ما تعصب ، به زنان ما شعور و به مردان ما شرف
به پیران ما آگاهی ، به جوانان ما اصالت
به اساتید ما عقیده ، به دانشجویان ما نیز عقیده
به خفتگان ما بیداری ، به دینداران ما دین
به نویسندگان ما تعهد ، به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور
به محققان ما هدف ، به ناامیدان ما امید و به ضعیفان ما نیرو
به محفظه کاران ما گستاخی ، به نشستگان ما قیام
به راکدان ما تکان ، به مردگان ماحیات و به کوران ما نگاه
به خاموشان ما فریاد ، به مسلمانان ما قرآن
به شیعیان ماعلی ، به فرقه های ما وحدت
به حسودان ما شفا ، به خودبینان ما انصاف
به فحاشان ما ادب ، به مجاهدان ما صبر
و به مردم ما خودآگاهی
و به همه ملت ما همت تصمیم ، استعداد فداکاری ، شایستگی نجات و عزت ببخش!

آمــــــــــــــــــــــــــــین یا رب العالمیـــــــــن

 

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 4 بازدید