نکته امروز

خوشحالی و شادمانی واقعی ارتباط با رضایت درونی و آرامش ضمیر دارد.

برای بدست آوردن خوشحالی باید بدنبال رضایت درونی باشیم.

پس بیابیم که رضایت درونی ما در گرو چیست؛

/ 0 نظر / 4 بازدید