روز میلاد بزرگ مرد بشریت مبارک باد

 جاده های دین صاف و بی دست انداز می گردد نشانه و علامتهای عدالت اعتدال می پذیرد  و راه و رسمها درست در مجرای خویش به کار می افتد بدین ترتیب زمان صالح می شود  به بقاء دولت امیدوار باید بود و دشمنان مایوس خواهند شد .  اما آنگاه که رعیت بر والی خویش چیره گردد و یا رئیس حکومت بر رعایا اجحاف نماید نظام بر هم می خورد 000  نشانه های ستم و جور آشکار خواهد گردید دستبرد در برنامه های دینی بسیار می شود  و جاده های وسیع سنن و آداب مذهبی متروک خواهد ماند بر طبق میل و هوا عمل می کنند و احکام خداوند تعطیل می گردد  و بیماریهای اخلاقی بسیار خواهد شد [ مردم ] از حقوق بزرگی که تعطیل می شود و باطلهای عظیمی که رواج می یابد وحشتی نمی کنند  در چنین وضعی نیکان خوار و ذلیل گردند و اشرار و بدان عزیز و قدرتمند شوند و مجازاتهای الهی بر بندگان بزرگ می نماید [ در حالی که این کیفرها را با اعمال خود به وجود آورده اند ] در این هنگام بر شما لازم است که یکدیگر را بر اداء این حقوق نصیحت کنید و به خوبی در انجام آن همکاری نمائید [ اما در عین حال بدانید ] هیچکس گرچه سخت در بدست آوردن خشنودی خداوند حریص باشد و در این راه آنچه می تواند تلاش کند نمی تواند اطاعتی که شایسته مقام خداوند است انجام دهد .بلی از حقوق واجب خداوند بر بندگان این است که به اندازه توانائی خود در خیرخواهی و نصیحت بندگانش کوشش کنند و در راه برقراری حق در میان خود همکاری نمایند [ و نیز توجه داشته باشید ] هیچگاه نمی توان کسی را یافت هر چند در مقام و منزلت بزرگ باشد  و سابقه دار در دین در انجام حقی که به عهده دارد نیاز به کمک نداشته باشد و همچنین هرگز کسی را نتوان پیدا نمود هر چند مردم او را کوچک شمارند و با چشم حقارت وی را بنگرند که در کمک کردن به حق یا کمک به او در انجام حق از او بی نیاز بود

خطبه ٢١۶/نهج البلاغه

/ 0 نظر / 4 بازدید