فکرکن

بنام او

ساده گرفتن را بیاموزیم و سخت گرفتن را ...

بیاموزیم عشق ورزیدن و مهر داشتن ،آسان است ولی اشتباهات را سخت بگیریم...

از کنارشان ساده عبور نکنیم تا بازهم روزی مبتلای تکرارشان نشویم.

بیاموزیم دوستی ها را میتوان ساده گرفت و شروع کرد ولی برای حفظ آن ساده نگیریم .

ساده بگیریم اشتباهات دیگران را درحق خودمان و ساده نگیریم حقهایی که بر گردنمان است مبادا پایمال شوند....

ساده بگیریم مشکلات زندگی را ....زودگذرند و فانی ....سخت بگیریم آنچه مارا از خدا و روز حساب دور میکند و بیش از پیش دلبسته دنیا .....

روزی دمی تفکر به خود و خالقمان را ساده بگیریم و سخت بگیریم هدفهایی که باید داشته باشیم .هدفهایی که لایقمان است برگزینیم ..

ساده بگیریم گوش دادن به دیگران را و سخت بگیریم فاش دردها و رازهایمان را .

نوشتن را برای خود ساده بگیریم برای دیگران سخت ....آنچه مینویسیم برای کسی میتواند تغییر دهنده سرنوشتش باشد ....پس با دقت و سختی، متعهد به آنچه از قلم ما تراوش میکند باشیم ....

چیزهای خوب را ،همه را ساده بگیریم برای انجام و سخت باشند برایمان بدی ها پلیدی ها .....

میتوانیم با قدرت فکر و شعور، انتخاب کنیم چه چیزهایی در زندگیمان باید ساده گرفته شوند چه چیزهایی سخت و این مثل که" زیاد سخت نگیر "را همیشه درست و محق ندانیم.

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید