سواری

اگر تو از خر شیطان پیاده شوی،

من بر اسب مراد سوار میشم

با اینهمه ادعای عشق

بگذار کمی هم من سواره باشم و تو پیاده،

 بجایی بر نمی خورد

باورکن.....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید