نیایش

!الهی

مگر نه تو مرا خواندی به هستی ؟

مگر نه تومرا خواندی به عاشقی ؟

!مگر نه شیطان را اذن دادی به گمراهیم

!مگر نه نزولم دادی به زمین خاکی

پس دستم گیر

مبادا به نفس خود واگذاریم و به گمراهی

چه کس دارم جز تو به امید یاری؟

 

 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید