یاری کنید

ای باد ببر از سر رویم غبارهای اندوه را

و درهوا گم کن آه و فغانم را

ای باران بشوی از دلم نقش های غم را

و درخاک مدفون کن همه رنجهایم را

ای آفتاب بسوزان تنهایی هایم را

و بخار کن همه اشکهای روان روی گونه هایم را

ای شب در خود فرو ببر ناله هایم را

و آرام بخش شب بیداریهای مکررم را

و گوش ده  شعرهای غمزده ام را

و ترانه های که بی صاحب مانده اند

و آرزوهایی که بی تحقق مرده اند

و دعاهایی که بی اجابت منتظرند

ای آسمان ..زمین. ..کوه ...صحرا

ای درخت ...گل ....دشت ....دریا

بیاریم بشتابیدو اندکی سبک کنید

این بار سنگین بر دوشهایم را

 

شباهنگ

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید