گنجهای تو

هربار که بسراغم می آیی

در چشمانت عکس تمام  گنجهایت را میبینم.....

چقدر دلم میخواهد از آنها داشته باشم.!

حتما میدانی چه گنجهای باارزشیست و نایاب.....

اینبار که آمدی

کمی از گنجهایت به من میبخشی؟؟؟

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید