نوید.....

نوید سحر میدهی مرا ؟

به عاشقی خبر میدهی مرا ؟

مرا که عاقل شده ام به دیوانگی بشارت میدهی مرا؟

جامهای مستی زهوشیاری برتر میدهی مرا؟

صداقت شکسته در زمین را به آزادی عالم دگر تحمل میدهی مرا؟

باید که این سفر آغاز کنم به مدینه فاضله رهنما میشوی مرا؟

دستانم بسوی توست بیا که جزتو نیست دستگیری مرا.......

شباهنگ

/ 0 نظر / 6 بازدید