دخترکان عاشق

در پرسه های سرد و نمور

در کوچه های بی اتفاق

حتی اگر فریادی

به پای آزادی نمیرد

حتی اگر دیواری

ازخشم ِحصار

بی قائله فرو نریزد

دخترکانی عاشق هستند

که سرود ِعشق میخوانند

نیلوفرثانی

/ 0 نظر / 149 بازدید