دربدر دنبالت میگردم

دربدر دنبالت میگردم....

ردت را از خیابانهایی میگیرم که

قدمهایت روی آنها تا ابد حک خواهند شد

و از میان فریادهایی که همصدای توشده اند

وسعت تو میان گل و گلوله است

که هرطرف بروم سرخی است

کجا پیدایت کنم؟

زنجیره رسیدن من به تو

سخت و نا گسستنیست.

عهد را فراموش کردی یا

رهایی تورا تا سرحد جنون رسانید؟

که رها کردی و رفتی؟

ردت را کجا پیدا کنم؟

از سرخی خونهای ریخته برسنگفرشها

یا از دل رازهایی که تورا در خود افسانه خواهد کرد

در بدر دنبالت میگردم ...

ردت را از کجا پیدا کنم؟ 

 

شباهنگ

١٢:٠٠

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید