رنج نامه .....

رنج نامه من گنج های پنهانیست که جز اشک و غم

صافی درونی نصیبم کرده است که میبالم

به توجه خداوندی که مرا برگزیده است  بعاشقی...

پس هرگز ننالم و آغوش میگشایم بروی تمامی رنجهایی که عزم من کرده اند

 که بدانند من از تمامی آنها تحفه ای برخواهم داشت 

که مرا مفخر کند بیشتر به بندگی  و پاکتر کند دل را به عاشقی.....

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید