بهترین امید

 

میخواهم سلامت گویم

ای سلاله پاک نبی

ای همه همراه تو است علم علی

تو برایم چون شکوفه خوش عطری

و نگاهت گرم است

 و چه زیباست حس حضورت، آشنای دیرین

 باز آدینه ای بگذشت و تو نیامدی

حس انتظارت هم میکشد مارا به بهشت برین

زانتظار ،تسبیح نیایشم پاره شد

مباد روزی که دلم بمیرد در حزین

همچنان میمانم دیده براهت

تو بهترین هستی ،بهترین امید

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 29 بازدید