درسهای زندگی

بهترین قاضی قلب ماست و وجدانی که ان شالله هنوز در معرض تهاجمات بدیهای روزگار کور و بی رگ نشده باشد.
پس ببینیم رفتارمان وقتی باعث آزردگی قلبمان شده است حتما جایی به خطا رفته ایم...
بی اعتنا به حرف قلبت نباش.....گاهی قصد ما رنجش دیگری نیست اما چینش نابجای واژه ها و رفتارها ،تعبیری دیگری را میرساند.
اگر قلبت گواهی میدهد باعث رنجشی شده ای ،یقین بدان شده ای یا در جهت مکاشفه آن بربیا....
بگذار قلبت با اهمیت و توجه تو بزرگ شود و صیقلی تر برای نشان دادن بیشتر واقعیات

بگذار قلبت آیینه تمام نمای حقایقی شود که تورا به مبداء تمام حقایق میرساند.

بگذار بتوانی از بزرگترین نیروی نشات گرفته از نیروی الهی کمک بگیری .قلب تو میتواند تورا حتی بهتر از عقل رهنمون باشد اگر درست پرورشش دهی .اگر بتوانی پاک نگهش داری......و اجازه ندهی ناپاکیها برآن سایه بیفکند .

"فکرکن قلبت میتواند چه راهنمای خوبی برایت باشد."

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید