عشق .....

در ادامه بحث عشق میخوام امروز کمی بیشتر صحبت کنم :

مطمئنا موثرترین روش نزدیکی به مبدااصلی عشق است و برای درک بیشتر عشق خدا درک عشق زمینی است که میتواندخیلی کمک کننده باشد با دوستی فرزانه که مدتهای زیادی در سیر سلوک تجربه اندوخته صحبت میکردم و ایشون عقیده داشتند که بجز  با عشق زمینی،درک عشق خدا تا حدودی غیر ممکن است.حقیقت امر همین است که منهم با او کاملا موافقم این عشق زمینی که از عشق به فرزند و همسر گرفته تا عشقهای دیگر میتواند لمس درست تری از رابطه عاشقانه بین ما و خدایمان را تجسم کنداما در نهایت این ما هستیم که میتوانیم بهره لازم را از عشق بگیریم به شرط انکه راه رادرست طی کنیم و بدانیم که باید هوشیارانه انتخاب کنیم همیشه همه عشقهایی که رخ نشان میدهند عشقهای درستی نیستندو نمیتوانند مارو به مقصد برسونند پس باید بدانیم برای درک عشق واقعی تن به هر عشقی ندهیم ....نمیدانم عشق انتخابی معنایی دارد یانه ؟؟؟اما نسیم عشق خودش میاید .....اگر صدایش کنیم ......

/ 0 نظر / 6 بازدید