فکرکن

 

 

 

بنام خدا

 

فکرکن به آفرینش ،به کائنات به خالق به آفریننده و به تمام آنچه که احساس میکنی چقدر ماورای فهم و درک و تصور هستند

فکرمیکنی که تو هم جزیی از این آفرینش هستی و از عمق کائنات آمده ای ؟؟
وقتی که حس میکنی تمام این افرینش برای تو آفریده شده است و تمامی آنها در پیش پای تو به سجده افتاده اند
چه حسی برتو چیزه میشود؟؟
فکرکن که در تو ذره ای از روح خالق تمامی این کائنات و مخلوقات درون تو دمیده شده است
فکرکن که تو بعنوان جانشین خالق انتخاب شده ای
فکرکن که تو چگونه میتوانی جانشین خوبی باشی؟
چگونه اینهمه آفرینش میتواند در خدمت تو باشد
و تو از آنها بهترین بهره راببری؟
فکرکن چقدر میتوانی اوج بگیری و فراز برهمه این مخلوفات باشی؟
فکرکن چشمانت را ببند و فکرکن تا کنون چقدر توانسته ای به آفرینش و کائنات جانشینی و حاکمیتت را بعد از خدا اثبات کنی؟
فکرکن چگونه برای رسیدن به خواسته هایت از تمامی این نیرو کمک بگیری
تو اهداف زیادی داری باید به همه انها برسی
باید توکل کنی
باور داشته باشی
اعتماد کنی
بخواهی
و چنان قدرتمند و باراداه باشی که همه سر تسلیم فرود آورند

بیا بازهم باهم فکر کنیم........

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید