بگذار

بگذار من اشک چشمانت را پاک کنم

بگذار من مهربانیم را برتو نثار کنم

بگذار من مرهم دردهایت باشم و

کس بی کسیهایت

بگذار من برای حرفهایت همیشه منتظر باشم

بگذار من یاریگرت باشم بوقت اندوه

و همقدم در مسیر دشوارت باشم

بگذار شانه هایم برایت پناه باشد و

شادی دلت ،خنده هایم

بگذار به وقت عبادت به تو اقتدا کنم

به خیرگی چشمانت در غروب جمعه

من، همراهیت کنم

بگذار هردو باهم پرواز را تجربه کنیم

 خدا را باهم دیدار کنیم

بگذار باهم

زمان برایم اندک است

نمیدانی 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 7 بازدید