عشق

یکه بودن ،موهبت الهی است.و این یگانه بودن فقط با عشق شناختنی است.

زیرا فقط در عشق است که انسان دل آسوده است،

فقط در عشق است که انسان زره خویش را در می آورد .

فقط در عشق است که تو حالت تدافعی خودرا کنار میگذاری.

فقط در عشق است که دیگری را دشمن خود نمیشماری و

بنابراین ،به دیگری اجازه می دهی به آن بخش ظریف و عمیقت وارد شود

 

 

 

مسیحا برزگر

/ 0 نظر / 4 بازدید