معجون سفارشی

زل میزنی به چشمانم ،

و میگویی  ....                                                   یکی پس از دیگری

خواسته هایت تمامی ندارد                                 عجب معجونی میخواهی برایت شوم!!!!

یک لحظه چشمانم را میبندم                               صدایت را گوش میدهم

احساس میکنم سفارش غذا میدهی                    چشمانم را باز میکنم

به چشمانت زل میزنم

لبخند کمرنگی میزنم و میگویم :

گویا نمیدانی ،طمع تلخ من با هیچ چیز شیرین نمیشود!!!

 

شباهنگ

١٢:٣٣

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید