بازهم عشق

 

 

آدمها بیچاره اند:عشق یعنی سهیم شدن ،بخشیدن ،آنها ذوست ندارند که سهیم شوند.

آنها میخواهند بگیرند ،لطف را میخواهند ،اما لطف تنها شامل حال کسانی میشود که همه وجود خودرا در طبق اخلاص عشق می گذارند و تقدیم میکنند .

عشق از عهده آدمهای معمولی بر نمی آید .

اگر توانستی خودرا به طور کامل وقف خدا کنی ،اونیز لطف خودراشامل حالت خواهد کرد.

لطف بام است و عشق نردبان.

اگر کسی آماده مردن در دستان عشق  نباشد ،به لطف و لطافت هم نمیرسد.

دنیا به فلاکت دچار شده است چون آدمها دستشان را برای گرفتن دراز کرده اند ،اما حاضر نیستند چیزی در راه عشق خود قربانی کنند ......

"فراموش نکن :عشق کلید دروازه دیدار خداوند است"

 

 

 

مسیحابرزگر/قمار عاشقانه

/ 0 نظر / 5 بازدید