حسن سخن

 

زبان که میگشایی با هر حرف ، هزاران تیر برنده روانه میکنی

مگر چقدر در سینه کینه داری؟

در امانت الهی ، چه انبار کرده ای؟ 

بگذار کمی دلت آرام گیرد ،کلام خدارا بخوان تا سخنانت شیرین شود ....

مگذار حرفهایت شمشیری شود زخم کننده ،بگذار پری باشد نوازش دهنده...

مگذار غمهایت دیگری را بیازاد ،بگذار دلی را به شادی و شعفی بیارآید...

نور را در دلت همنشین کن ....سیاهی ها را برون کن....

عشق اگر باشد آراستگی سخن خواهی د اشت و حسن رفتاردر کمال ....

"بگذار تا میتوانی محبوب باشی"

"محبوب خدا و خلق خدا ".

 

 

شباهنگ

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید