بیت سرخ جنون

اینجا زنى

در افقِ ماه

گیسوانش بر بادِ آرزو

نقره باران ست

اینجا زنى

در سكوتِ مبهم

شاعرِ ممنوع ترین

بیت ِسرخ ِجنون ست

و آشوبناك ترین ترنم ِپروازى كه

رنگ خون ست..


نیلوفرثانی


/ 0 نظر / 243 بازدید