عارفانه...

هر انسانی با سرنوشتی خاص پا به دنیا می نهد،

باید وظیفه ای را به انجام برساند،

پیامی را برساند،

کاری را به پایان برد،

نه!

آمدنت تصادفی نیست،

آمدنت مقصودی به دنبال دارد،

هدفی فرا راه توست،

کل را اراده براین است که،

کاری را با دستان تو به جایی برساند،

انسان خلاق به جهان پا میگذارد و به زیبایی جهان میافزاید،

ترانه ای اینجا،

نقاشی دیگری آنجا،

او با وجود خود رقص جهان را موزون تر میسازد،

لذت را فزون،

عشق را ژرف تر و مکاشفه را نیکوتر پیش می برد،

و آنگاه که این جهان را ترک می گوید،

جهانی زیباتر از خود بجای نهاده است،

آفریننده باش!

این که اکنون چه میکنی مهم نیست،

از بسیاری از کارها گریزی نیست،

اما هر کاری را با آفرینندگی،با دل و جان پیش ببر!

آنگاه کار تو خود ، نیایش خواهد بود


اوشو

/ 0 نظر / 4 بازدید