آواز بد آهنگ

روحم فرتوت شد

قلبم به خون نشست

ذهنم ترک خورد

بغضم شکست

وقتی سازم با همه نا هماهنگ است

و آوازم بد آهنگ است

باید رفت و در تنهایی

از همه گسست

 

شباهنگ

13:00

 

/ 0 نظر / 4 بازدید