# عاشقانه15

تو

در عمق نگاهم تو اوج صدایم تو بوی نفسهایم تو مستی جانم تو دیری نباشد روزی، من پر شده باشم از تو   شباهنگ 1:15
/ 0 نظر / 4 بازدید