سرزمین رویا

چشمانم را باز میبندم تا آنچه از زیبایی هایی که میخواهم پیش چشمانم نقش بندد.

وقتی زیاد خسته میشوم به استقبال رویا میروم.

رویاهای خواستنی درباره آنچه آرامش بخش است و شادی آور.

آه چقدر لذت بخش است، ناخوداگاه لبخند بر لبانم مینشیند.

نمیخواهم چشمانم را دیگر هرگز باز کنم.

اینجا امید و نیروی ادامه زندگی هدیه ام میشود .

اینجا که میآیم تو هم هستی،

بوی تو  و برق نگاهت ،همه جا هست .

و تمام رازهایت.

اینجا زیباست چون بهشت ...

اما،

اما،

اما،

امان از وقتی که مرگ رویاها هم از راه برسد. 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید