تمرینات عاشقی و بندگی ...

میدانید طی طریق راه کمال گاهی با انجام  درست زندگیست و رعایت اصول اخلاقی و پرورش معنویات؟؟ 

میدانید چطور میتوان تمرین کرد درسهای کمال طلبی و رشد را ؟؟

بیایید باهم تمرین کنیم:

1/ تمرین خوش خلقی و خوش رفتاری

2/تمرین برای جلوگیری از پرخاشگری و تند خویی

3/تمرین مهربانی

4/تمرین در بند مسائل دنیایی نبودن

5/ تمرین قسم نخوردن

6/تمرین شکوه و لگه از چیزی نکردن

7/تمرین شکرگزاری بیشتر و بیشتر

8/ تمرین کنترل فکر و ذهن

9/تمرین صبر و شکیبایی

10/ تمرین فروتنی و شکست غرور

و.....

ادامه دارد ...... 

/ 0 نظر / 26 بازدید