گفت گو با هستی

استجابت دعا ،حادثه بزرگی است،استجابت دعا،به معنای ان خواهد بود که توبرای هستی مهم شده ای و هستی به تو پاسخ میگوید.توباهستی وارد گفتمان شده ای.ماازهستی جدانیستیم؛ما هیچگاه ازهستی جدانبوده ایم .مافقط زبان برقراری گفت گو با هستی را ازیاد برده ایم.ماراه هایی را که به او میرسند،گم کرده ایم .

راهی که به هستی میپیوندد ،عشق است،و زبان گفت گو با هستی،سکوت است.اگر کسی در سکوتی ژرف و عاشقانه ،سرخود را در برابر عظمت هستی فرود بیاورد ،خالص ترین نیایش را به جای آورده است. نیایشی که بی واسطه ی کلمات صورت میگیرد،همواره شنیده میشود و مستجاب میگردد.

من گروهی از اولیا را میشناسم که دهانشان از دعا بسته است؛نه کلامی ،نه تقاضایی.تقاضای انسان چه میتواند باشد؟ در اعماق وجود آدمها،تنها یک اشتیاق وجود دارد:

اشتیاق رحمت.

 

زندگی را به رقص درآور

مسیحا برزگر

/ 0 نظر / 4 بازدید