ای لطیف...

بروجودم تنها چیزی که غوغا میکند تنها نام تو و عشق توست
بگذار تا برایت از دلتنگیهایم بگویم که از جدایی هاست و از دوریها
ای عاشق هرچه عشق و ای لطیف هرچه لطافت
من خاکسارانه خودرا به پایت مینهم و تورا در همه چیز جستجو میکنم
کجا روم که جز تو عاشقتری بیابم
کجا رو کنم که اشتیاقی بیشتر ببینم و مهربانی فراتر...
پیامم را بدان و برمن بازهم محبت و عشق ارزانی بدار
برمن نگاه کن و چشم دار که میخواهم همچنان معشوق تو باشم و محبوب تو........
نمیدانی چقدردوستت دارم...

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 6 بازدید