عارفانه ها

ما  هیچ گاه به خویشتن خویش نظر نمی کنیم،ما هیچ گاه توان بالقوه ی خودرا به کار نمیگیریم،ماهمچنان دانه میمانیم.هر دانه ی،میلیونها گل در سینه دارد،اما شکوفایی این گلها به تصمیم ما بستگی دارد.

به جمع سی مرغ مسافر خوش آمدی .آمدنت حاکی از آن است که دیگر دانسته ای که درتو بیش از آن چیزی کشف کرده ای توانایی وجود دارد.

 

مسیحا برزگر

پرنده میمیرد ،پرواز میماند

/ 0 نظر / 6 بازدید