فهم عاشقانه هستی.....

 

ببخش
و از شور و سرمستی بخشیدن بهرمند شو.
عشق را وظیفه تلقی نکن.
اگر عشق را وظیفه تلقی کنی
همه شور و هیجان عشق را از بین می بری.
هرگز گمان نکن که به دیگران بدهکار هستی.
عشق به کسی بدهکار نیست
وقتی عشق می ورزی،
منتظر پاداش و ستایش نباش.
توقع و چشمداشت
سیمای قدسی عشق را می آلاید.
عشق حقیقی
هرگز سرخورده نمی شود
و به یاس نمی انجامد

********

 

عشق دروغین نیز هرگز خودرا کامیاب نمی یابد
زیرا چنین عشقی چنان در توقعات و چشمداشتها ریشه دوانده است
که همه دستاوردها را نیز کافی نمیداند و باز می خواهد

هیچ کس نمتواند توقعات عشق دروغین را برآورد
بنابراین عشق دروغین همواره سرخورده است
عشق راستین هموراه کامیاب است
بنده عشق باش
اما
نه بنده معشوق
عشق ستودنیست
معشوق تو
تنها یکی از صورتهای ظهور خداوند است.....

 

مسیحا برزگر

/ 0 نظر / 4 بازدید