فکرکن...

 

 

فکر کن
دمی
ببین چگونه همه از پیرامونت پراکنده میشوند
ببین روزی را که دیگر هیچ کس را نداری
همه دوستانت یا غمین از رفتار خصمانه تو رفته اند به گوشه ای
یا دشمنانی شده اند با اتش کینه و نفرت
فکرکن
لختی
که زبانت تورا تنهاترین میکند و اندیشه ای که همیشه حصار سیاهیها را درخود جای داده است
چرا اینهمه تلخ رفتاری
چرا اینهمه با همه سر جنگ داری
زندگی زیباتر از آن چیزیست که میبینی
فکرکن
چگونه میتوانی دیگران را دوست بداری
بگذار احساست هوایی بخورد
به عشق میدانی دور از تصورات سیاهت بده
بگذار امروز عشق راه را برایت روشن کند و نشان دهد
بگذار دوستیها تورا بالنده تر کند
فکرکن
به روزی که همه دور خواهند شد و از تو فرار خواهند کرد
فکرکن میتوانی دوباره شادی را مهمان دل خود و دیگران کنی
تنها اندکی فکرکن
تنها اندکی بی غرور بی هیچ ادعایی

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید