مهربانم

ای مهربانترین

در لحظه های زیبای عروج ،مشتاقانه بسوی تو می آیم

حتما تو بهتر میدانی که چقدر دوست میدارمت ....

وباز همان معضل نا گشوده، که نمیدانم چگونه گویمت که عاشقانه دوستت دارم.

مگر با ذکر همیشگی و تکراری میتوان حرف دل را زد ؟

حرف دل تازگی میخواهد و همان حرفهایی که نه به عادت بلکه به عشق ،واگویه شوند بر محضرت

ای تمام نشدنی ، عشق جاوید تورا با محدوده انسانی ام میپرستم

تورا به قدر دل خود دوست میدارم

ای باشکوهترین، اقتدارت مرا همیشه میترساند گرچه مهربانیت همیشه مرا امیدوار به بخشش اشتباهاتم نگه میدارد

تورا دوست دارم....توهم مرا دوست بدار نازنینم.....

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید